Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior al Direcţiei protecţie şi asistenţă socială a Direcţiei generale economie şi finanţe

Publicat de Redactia Agenda.md la 10 Apr 2015, 13:46

Scopul general al funcţiei:

Planifică şi execută mijloace financiare aferente achitării indemnizaţiilor foştilor angajaţi MAI, calculează şi asigură procesul achitării acestora.

Sarcinile de bază:

1. Planifică anual şi revizuieşte sursele financiare pentru achitarea indemnizaţiilor pensionarilor pe linia ministerului.
2. Asigură evidenţă şi distribuirea biletelor de tratament sanatorial veteranilor MAI.
3. Asigură aplicarea legislaţiei referitor la achitarea pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi beneficiari de pensie pe linia ministerului.
4. Asigură evidenţa termenilor de plată a pensiei de invaliditate militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele de interne.
5. Ajustează mărimea pensiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne conform indexărilor anuale cu ulterioara informare a instituţiilor bancare pentru achitarea lor.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
- este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
- în ultimii 3 ani, nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică, conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) al Legii nr.158 din 04.07.2008, sau încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- lipsa antecedentelor penale;
- nu este privat/ă de dreptul de a ocupa funcţii publice;
- cunoaşterea limbii de stat.
Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:

Studii:
- superioare economice.

Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu financiar şi protecţiei sociale pentru angajaţii MAI;
- cunoaşterea limbii de stat, unei limbi de circulaţie internaţională (nivelul B2);
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Experienţă profesională: şase luni experienţă profesională în domeniu.

Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei.

Atitudini/comportamente: respect faţă de alte oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Condiţiile de muncă:

- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea de a activa în afara orelor de program şi în zilele de repaus, după caz;
- program de muncă: luni-vineri, orele 08.00 – 17.00, pauză de masă 12.00 – 13.00;
- activitate de birou.

Nivelul funcţiei: funcţie publică de execuţie.

Salariu de funcţie: Conform prevederilor legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărârii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”.
Concursul se va organiza în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 şi va include: proba scrisă şi interviul.
mărimea pensiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne conform indexărilor anuale cu ulterioara informare a instituţiilor bancare pentru achitarea lor.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate: Da
Certificat medical: Da
Cazier juridic: Da
Copia carnetului de muncă: Da
Alte documente necesare: Informaţia despre data şi ora probei scrise şi a interviului va fi plasată pe pagina web a MAI www.mai.md precum şi va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la proba scrisă şi la interviu.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs pînă la 29 aprilie 2015, care va conţine următoarele:
- formularul de participare la concurs;
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei, atestatului de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă, dacă candidatul are stagiu de muncă;
- caracteristica de la ultimul loc de muncă sau studii;
- declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că: 1) nu are antecedente penale, 2) nu se află sub urmărire penală sau cazier judiciar.
formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;
- certificatul medical;
- documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Condiţiile de muncă:
- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea de a activa în afara orelor de program şi în zilele de repaus, după caz;
- program de muncă: luni-vineri, orele 08.00 – 17.00, pauză de masă 12.00 – 13.00;
- activitate de birou.

Nivelul funcţiei: funcţie publică de execuţie.

Salariu de funcţie:

Conform prevederilor legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărârii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”.
Concursul se va organiza în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 şi va include: proba scrisă şi interviul.
mărimea pensiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne conform indexărilor anuale cu ulterioara informare a instituţiilor bancare pentru achitarea lor.

Modalitatea de depunere a documentelor: Personal.

Ministerului Afacerilor Interne, mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, Direcţia generală resurse umane

Vezi şi alte posturi de muncă
22
Apr
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
INSPECȚIA SOCIALĂ , anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector -  1 funcție Inspector principal  – 1funcție Inspector principal pe perioadă determinată– 1 funcție Scopul general al funcțiilor: Inspectarea modului de...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălți, implementează proiectul  „Îmbunătățirea rolului avocaților publici în sectorul justiției” ,finanțat din fondurile Departamentului de Stat al SUA. Scopul acestuia este de a consolida rolul...
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură angajează specialist superior al Secției teritoriale Orhei
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Contribuirea la realizarea în teritoriu a strategiei Agenţiei privind aplicarea pîrghiilor şi mecanismelor de acordare a subvenţiilor agricole, în...
10
Apr
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor angajează șef al Inspecției de Stat în Construcții
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei:  Organizarea și exercitarea controlului de stat asupra respectării prevederilor actelor normative și reglementărilor în vigoare referitoare la disciplina în...
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii angajează consultant în cadrul Secției promovare oportunități egale
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei:  Asigurarea bunei funcționări a Consiliului prin asistarea membrilor Consiliului în procesul de sporire a gradului de abilitare a societăţii din perspectiva...
Ministerul Justiţiei angajează Șef al Serviciului protocol, informare și comunicare cu mass-media
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: I. Scopul general al funcţiei:  Asigurarea comunicării eficiente a Ministerului Justiţiei cu mijloacele de informare în masă, publicul larg, precum şi realizarea activităţilor de protocol...
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.Serviciul informare și comunicare cu mass-media angajează specialist principal
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Comunicarea eficientă a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în...
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. Direcția geodezie, cartografie și geoinformatică angajează specialist
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcției Participarea la elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii şi  dezvoltarea colaborării internaţionale....
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.Serviciul evaluarea bunurilor imobile angajează consultant
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Contribuirea la dezvoltarea pieţei imobiliare şi a infrastructurii acestei pieţe prin elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul evaluării bunurilor...
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. Serviciul analiză monitorizare și evaluare a politicilor angajeză consultant superior
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcției: Contribuirea la eficientizarea activitdtii Agenției prin implicarea in procesul de coordonare a activității de elaborare a documentelor de politici publice de către alte...
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Direcția cadastrul bunurilor imobile angajează specialist superior
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Realizarea politicii statului şi concepţiei unice de dezvoltare a cadastrului bunurilor imobile pe întreg teritoriul ţării, indiferent de forma...
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei angajează Șef serviciu securitate și sănătate în muncă
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: 1. Coordonarea activităţilor Serviciului privind elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 2. Prezentarea propunerilor de...
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei angajează C35 Consultant, Direcția raporturi de muncă și parteneriat social
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Participarea la elaborarea şi implementarea politicii statului în domeniul raporturilor de muncă şi al parteneriatului social. 1. Elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative în...
Ministerul Educaţiei angajează director pentru Inspectoratul Școlar Național
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Promovarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicii de stat în domeniul educației, asigurarea managementului calității în...
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante de şef adjunct direcţie, şef al Secţiei politici de dezvoltare a Direcţiei administrare şi politici de dezvoltare
Scopul general al funcţiei: Asigură elaborarea şi implementarea politicilor de stat în domeniul administrării şi dezvoltării proprietăţii şi bunurilor aflate în gestiunea MAI, managementul serviciilor şi resurselor logistice ale MAI. Sarcini de bază: 1. Asigură...
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor angajează specialist superior, Secţia planificare şi rapoarte financiare, Direcţiei Finanţe şi Contabilitate
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Scopul general al funcţiei: Asigură planificarea bugetului aparatului Agenţiei în conformitate cu legislaţia RM. Coordonarea şi exercitarea controlului asupra utilizării resurselor...
Direcţia generală relații internaționale, acorduri bilaterale și comunicare,direcția cooperare internațională angajează specialist principal
Scopul general al funcţiei: Aplicarea acordurilor internaţionale privind garanţiile drepturilor cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii şi contribuirea la dezvoltarea relaţiilor de colaborare între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi organizaţiile omoloage...
CJI angajează expert pentru elaborarea a două rapoarte privind evaluarea discursului de ură în media online
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunţă concurs de selectare a unui expert naţional pentru elaborarea a două rapoarte analitice privind evaluarea discursului de ură în media online. Rapoartele vor fi scrise în limba română, folosind informațiile obținute...
08
Apr
HR-Consulting angajează Director pentru Departamentul Resurse Umane
HR-Consulting – lider in recrutarea personalului, la solicitarea clientului sau, este in cautarea candidatului pentru postul vacant:  DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI RESURSE UMANE. COMPANIA: Rețea de magazine de tehnică digitala. RESPONSABILITATI PRINCIPALE:...
Business Language Training Center recruteaza
Business Language Training Center recruteaza angajează PROFESOR/PROFESOARĂ de limba ENGLEZĂ. Cerințe față de candidați: Experiență de predare minim 2 ani  Persoană responsabilă și deschisă Abilități de gestionare în grup Bune abilități de ascultare....
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) angajează 2 experți pentru elaborarea unui Ghid pentru funcționarii publici și jurnaliști
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță concurs de  angajare  a doi experți naționali pentru elaborarea unui Ghid pentru funcționarii publici și jurnaliști privind aplicarea uniformă și corectă a Legii privind accesul la informație. Obiectivele studiului:...
03
Apr
Portalul de ştiri UNIMEDIA angajează reporteri
Portalul de ştiri UNIMEDIA angajează reporteri Cerinţe: • Experienţă de muncă minim 1 an; • Cunoaşterea limbilor română, engleză și rusă; • Spirit de echipă, entuziasm, punctualitate şi responsabilitate. Persoanele interesate sunt invitate să-şi expedieze...
02
Apr
Concurs de selectare a asistenților coordonatori de rețea pentru participarea în cadrul Efortului de Monitorizare a Alegerilor Locale 2015
În perioada 15.09.2014 – 14.09.2015, Asociația Promo-LEX implementează Programul Consolidarea Alegerilor Transparente în Moldova. În cadrul programului va fi desfășurată Misiunea de Monitorizare a Alegerilor Locale 2015. Scopul general al anunțului este...
01
Apr
Centrul European de Educatie Preșcolară, Fundația “Ioan Paul II” anunta concurs de angajare pentru pozitia de Educator
Centrul European de Educatie Preșcolară, Fundația “Ioan Paul II”  anunță concurs de  angajare  pentru poziția de Educator Responsabilități principale: Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative conform cerințelor...
CCAF angajeaza cadru didactic de sprijin pentru proiectul ”Integrarea socio- scolara a copiilor din familii vulnerabile in sistemul educational"
Asociatia Centru pentru Copilarie, Adolescenta si Familie (CCAF) angajeaza cadru didactic de sprijin in cadrul proiectului  ,,Integrarea socio-educationala a copiilor din familii vulnerabile’’. Acesta va lucra împreună cu echipa proiectului pentru asigurarea...
APSCF angajează Expert/Consultant în elaborarea Politicii de Protecție a Copilului
Asociația Obștească ”Alianța ONG-lor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF) angajează în cadrul proiectului ”Strengthening the capacity of the NGO Alliance for a strong Child protection system in the Republic of Moldova”...
05
May
Concurs de selectare a membrilor în Consiliul Interimar ANACIP
Ministerul Educației și Ministerul Economiei anunță concursul de selectare a membrilor în Consiliul Interimar al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP) Domeniu de activitate: Învățămînt. Asigurarea...
02
Apr
ANUNŢ – post vacant Consultant la Linia Fierbinte
Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de Consultant la Linia Fierbinte. Aria de activitate a acestui serviciu: prevenirea traficului de fiinţe umane prin promovarea unei migraţii...
ANUNŢ – post vacant Consilier la Telefonul copilului
Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” anunţă concurs pentru postul de Consultant la Telefonul Copilului. Scopul acestui serviciu telefonic este de a spori nivelul de protecţie a copiilor prin oferirea accesului direct şi...
13
Jan
Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte / Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru postul de Asistent de Proiect
Profilul organizației: Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte ( www.alegeliber.md ) este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale care au drept scop să contribuie la dezvoltarea democraţiei și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în Republica...
10
Jan
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova anunţă concurs pentru selectarea candidaţilor la ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principa în Secretariatul Comisiei Economie, Buget și Finanțe
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova anunţă concurs pentru selectarea candidaţilor la ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal în Secretariatul Comisiei economie, buget și finanțe. Cerințe funcționale: Sarcinile de bază ale funcției,...
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii anunţă concurs pentru postul vacant de Coordonator Program Instruire
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) anunţă concurs pentru postul vacant de Coordonator Program Instruire (8 ore pe zi, 5 zile în săptămână). Obiectivul postului:  Planificarea, coordonarea şi controlul procesului de prestare a...
03
Jan
Ministerul Finanţelor, Direcţia Coordonare și Generalizare a Politicilor Bugetar-Fiscale, Direcţia Generală Sinteză Bugetară – consultant principal
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor cu începere de la data de 3 ianuarie 2014 În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin...
Concurs privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor cu începere de la data de 3 ianuarie 2014 În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin...
Direcţia Generală Sinteză Bugetară din cadrul Ministerului Finanțelor angajează șef adjunct
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor cu începere de la data de 3 ianuarie 2014 În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin...
02
Jan
Concurs privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor cu începere de la data de 1 ianuarie 2014 În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin...
Ministerul Finanţelor, Direcţia Angajamente Interne a Direcţiei Generală Datorii Publice angajează consultant
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor cu începere de la data de 1 ianuarie 2014 În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin...
Ministerul Finanţelor, Serviciul Impozitarea Internaţională a Direcţiei Generale Politică şi Legislaţie Fiscală şi Vamală organizează concurs pentru funcția vacantă - consultant superior
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor cu începere de la data de 1 ianuarie 2014 În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin...
Direcţia Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor din cadrul Ministerului Finanțelor angajează consultant
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor cu începere de la data de 1 ianuarie 2014 În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin...
Concurs privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor cu începere de la data de 1 ianuarie 2014 În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin...
19
Dec
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este în căutare de consultant în cadrul Serviciului Produse Horticole
A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante – consultant în cadrul Serviciului produse horticole din cadrul Direcţiei politici de producţie şi reglementări de calitate a produselor vegetale, Ministerul Agriculturii şi...
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova este în căutarea unui consultant în domeniul achiziţiilor publice
1.  Scopul general al funcţiei de consultant :     Contribuirea la achiziţionarea serviciilor, lucrărilor şi bunurilor materiale necesare pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru perioada 2013-2016 a aparatului Ministerului,...
VACANCY FHI 360: Communications Officer
FHI 360 is a nonprofit human development organization dedicated to improving lives in lasting ways by advancing integrated, locally driven solutions. Our staff includes experts in Health, Education, Nutrition, Environment, Economic Development, Civil Society, Gender, Youth, Research and...
10
Dec
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică
La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare în domeniul pedagogiei şi/sau psihologiei, psihopedagogiei, psihopedagogiei speciale, care au experienţă profesională de minimum 5 ani, deţinerea de titlu ştiinţific va constitui un avantaj,...
06
Dec
ANUNŢ cu privire la selectarea candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul profesorilor de drept titulari
Consiliul Superior al Procurorilor este garantul autonomiei, obiectivităţii şi imparţialităţii procurorilor. Conform art. 81, alin. 4 al Legii cu privire la Procuratură nr. 294 din 25.12.2008, trei membri ai Consiliului Superior al Procurorilor se numesc de către Parlament din...
ANUNŢ cu privire la selectarea candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor de drept titulari
Consiliul Superior al Magistraturii este un organ independent, format în vederea constituirii şi funcţionării sistemului judecătoresc, este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti şi asigură autoadministrarea judecătorească. Conform art. 3, alin. 3 al Legii cu...
18
Nov
Senior Fundraiser - HOSPICE Angelus
Name:                  HOSPICE Angelus (www.hospice.md) Position/ Title:        Senior Fundraiser Responsible To:     Country Manager Office/ Location:    Chisinau, Moldova Deadline:   ...
ADR Centru angajează inginer și manager în construcții
Specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor este angajat în cadrul Secției Managementul Proiectelor și exercită sarcini în conformitate cu atribuțiile de bază ale secției....
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru angajează contabil-șef
Denumirea şi sediul Instituţiei publice organizatoare a concursului: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru; RM, Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, (în incinta Consiliului Raional Ialoveni); Tel./fax: (0268) 22692, e-mail:  oficiu.adrc@gmail.com ,  ...
14
Nov
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă  concurs pentru  ocuparea  funcţiilor  publice  vacante în cadrul aparatului central: Direcţia generală drept internaţional Direcţia legislaţie UE Ataşat – 1...
12
Nov
Ministerul Justiției este în căutarea unui administrator sisteme informatice superior în cadrul Centrului de Informaţii Juridice
Sarcinile de bază: Asigurarea păstrării informaţiei şi prevenirea accesului neautorizat la datele conţinute în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor; Administrarea...
Ministerul Justiției organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul subdiviziilor structurale ale aparatului central
I.  În conformitate  cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Justiţiei anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:  ...
CNTM angajează Coordonator Comunicare
Context Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură umbrelă a 34 organizații de tineret, reprezentând interesele tinerilor în relaţiile cu structurile guvernamentale, instituţiile naţionale şi internaţionale în domeniul tineretului. CNTM...
04
Nov
Concurs extins pentru ocuparea funcției publice vacante din cadrul Ministerului Justiției
În temeiul pct. 46 lit. b), c) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia...
30
Oct
Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al I.P. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în temeiul pct. 22 din Regulamentul cu privire la organizarea şi defăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al I.P. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul nr. 203 din 07.10.2013, anunţă...
24
Oct
UNDP Moldova is hiring a ICT ASSISTANT
Location: Chisinau, MOLDOVA Application Deadline: 03-Nov-13 Type of Contract: Service Contract Post Level: SB-3 Languages Required:  English Russian Starting Date : 01-Jan-2014 (date when the selected candidate is expected to start)  Duration of Initial Contract: one...
The U.S. Embassy in Chisinau is seeking Political Assistant
ANNOUNCEMENT NUMBER: 13-008 OPEN TO:            All Interested Candidates POSITION:          Political Assistant, FSN-9*; FP-5 (steps 1 through 4)* OPENING DATE: October 23, 2013 CLOSING DATE:   November 06, 2013 WORK...
19
Oct
Monitoring and Evaluation Adviser
Chemonics International, an international development consulting firm, seeks  a Monitoring and Evaluation Adviser  for its USAID Business Regulatory, Investment, and Trade Environment (BRITE) Program . BRITE is designed to improve the business environment, stimulate investment, and...
Strategic Communications Specialist
Chemonics International, a global international development consulting firm, seeks expressions of interest from a  Strategic Communications Specialist  for a potential part-time assignment to support implementation of the communications action plan of the Government of Moldova’s...
15
Oct
Memo Express angajează MANAGER PROIECTE
Memo Express ( http://memo.md/ ) anunţă un concurs de angajare pentru următorul post vacant:  Manager Proiecte  ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente): Participă la dezvoltarea și implementarea de noi proiecte Asistă Directorul în activitatea de zi-cu-zi,...
Memo Express angajează DIRECTOR VÂNZĂRI
Memo Express ( http://memo.md/ ) anunţă un concurs de angajare pentru următorul post vacant:  Director Vânzări ATRIBUŢII PRINCIPALE: Realizarea unei viziuni de vânzări și a unui set de strategii pentru realizarea acestei viziuni; Ajustarea strategiilor de...
11
Oct
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii anunţă concurs de angajare pentru postul de coordonator finanţare/garantare
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) anunţă un concurs de angajare pentru următorul post vacant: Coordonator finanţare/garantare Responsabilităţi principale: -    Analiza cererilor de finanţare a proiectelor...
09
Oct
API angajează patru experţi pentru elaborarea regulamentelor de comunicare în interesul superior al copilului
În cadrul proiectului „Consolidarea capacităților instituțiilor publice și ale mass-media de abordare etică a problemelor ce ţin de drepturile copilului”, finanţat de UNICEF Moldova, Asociaţia Presei Independente (API) angajează  patru...
01
Oct
Specialist principal în Oficiul teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat
Cancelaria de Stat anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de  specialist principal în Oficiul teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat   Scopul general al funcţiei: Exercitarea controlului administrativ de legalitate al actelor...
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central: Direcţia generală integrare europeană Direcţia cooperare politică cu UE      ...
Biroul Migraţie şi Azil al MAI anunţă concurs pentru ocuparea unor funcţii publice vacante
Biroul Migraţie şi Azil al MAI  anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante: -  specialist superior al Secţiei politici, legislaţie şi management proiecte al direcţiei politici şi legislaţie al Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament)...
24
Sep
MRC Caritas Moldova angajează PR și Fundraiser Manager
MRC Caritas Moldova angajează  PR și Fundraiser Manager Pentru o perioada de 6 luni cu posibilitatea extinderii contractului Pana la data de 13 octombrie 2013 vor fi depuse prin e-mail ( director@caritas.md ) următoarele documente I.  Un CV (care sa  conţină...
23
Sep
Direcţia de Justiţie a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante pe perioadă determinată din cadrul Direcţiei de Justiţie a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
Specialist superior secţia legislaţie - 1 funcţie (pe perioadă determinată) Scopul general al funcției: Asigurarea şi contribuirea la sporirea calităţii actelor normative privind expertiza judiciară a proiectelor de acte legislative şi a altor acte normative, acordarea...
Ministerul Justiției anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul subdiviziunilor structurale ale aparatului central
I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Justiţiei anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:  - specialist...

Autentificare

Ai uitat parola? | Cont nou

Joburi

Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate
Nr. ref. 4 din 04.08.2016 Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru mai multe posturi vacante...
CJI angajează doi experți naționali pentru analiza legislației din domeniul publicității
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță angajarea a doi experți naționali pentru evaluarea cadrului...
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova anunţă competiţie deschisă pentru funcția de Director al Centrului de Mediere
Ca parte a unui proect finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Camera de Comerț și...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
INSPECȚIA SOCIALĂ , anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Inspector -  1 funcție...
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” anunță angajarea unui asistent de proiect
I.P. ”Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălți, implementează proiectul ...
3 alerte trimise
1843 comunicate de presa
97093 evenimente
97 joburi
55 studii